Poetic Explorations 2017

the numbering in front of the titles of 'poetic explorations' correspond with the numbering in front of the titles of the images at 'Artwork 2017', see sidebar


17013 'Absorber' / 'Absorbeerder' (A series of 2)
excess                                                         te veel
excess - solution                                       te veel - oplossing
excess - no solution                                 te veel - geen oplossing
product                                                      product
patience, discovery                                  geduld, ontdekking
fixation                                                      fixering
patience, discovery                                 geduld, ontdekking
fixation                                                     fixering
finish                                                        afwerking
discovery, added value                        ontdekking, meerwaarde
finish                                                       afwerking
17012 'Shroud' / 'Omhuller'
serious, construction, to stretch                          serieus, constructie, opspannen
patience                                                                  geduld
supporting, exhibiting, movement                    ondersteunen, exposeren, beweging
exciting                                                                  spannend
liberated, fragile, stretching                                bevrijd, fragiel, opspannend
fixation                                                                   fixatie
reaction, change, surprising                               reactie, verandering, verrassend
impression, emphasis, print                              indruk, nadruk, afdruk
highlighting                                                         uitlichten
17011 'Catcher' / 'Opvanger' ( A triptych)
too much, emergency, solution                           te veel, nood, oplossing
danger                                                                     gevaar
drying up, reaction                                               opdrogen, reactie
seeing value                                                           waarde zien
leaving in value                                                    in waarde laten
showing value                                                      waarde tonen
reactions, fixations, vulnerable                          reacties, fixaties, kwetsbaar
highlighting                                                          uitlichten
17010 'Protector' / 'Beschermer' (A series of 3)
 
underlay, own way, undergo                           onderlaag, eigen weg, ondergaan
waste, added value                                            afval, meerwaarde
discovered, cut, presented                               ontdekt, gesneden, gepresenteerd
stretched, structure, fragile                              opgespannen, structuur, fragiel
presented, fixated                                              gepresenteerd, gefixeerd
17008/3        Food for Thought, Experiment 3: Experiencing 'Tribute to Unlimited Potential'
Voedsel voor de Geest, Experiment 3: Het Ervaren van 'Ode aan Onbeperkt Potentieel'
deviant / innovation / crop rotation                               
afwijkend / innovatie / gewas rotatie
constant change                                                                
constante verandering
setting boundaries                                                            
grenswaarden instellen
connecting / connection / standing up                          
verbinden / verbinding / opstaan voor
neighbours / connecting                                                  
buren / verbinden
some catch the light –  illuminating                              
sommigen vangen het licht – verlichtend
some provide depth – anchoring                                   
sommigen zorgen voor diepgang – verankerend
most of them are just there                                             
de meesten zijn er gewoon
tribute to unlimited potential                                        
eerbetoon aan onbeperkt potentieel
bringing nature back to nature                                      
natuur terugbrengen naar de natuur
17008/2        Food for Thought, Experiment 2: Experiencing 'Source of Unlimited Potential' - an opportunity for contemplation
Voedsel voor de Geest, Experiment 1: Het Ervaren van 'Bron van Onbeperkt Potentieel' – een gelegenheid tot overdenken
mesmerising in its beauty                            
betoverend in zijn uitstraling
connecting many layers on many levels    
vele lagen verbindend op vele niveau's
solidifying                                                       
solide wordend
pieces of art in themselves presented as art pieces to the world
kunst op zich naar de wereld gepresenteerd als kunstwerken
support, protection and nourishment back to nature
steun, bescherming en voeding terug naar de natuur
once decomposed, leaving no traces except food for thought
eenmaal afgebroken, geen sporen achterlatend behalve voedsel voor de geest
17008/1        Food for Thought, Experiment 1: Experiencing 'Pathway of Unlimited Potential'
Voedsel voor de Geest, Experiment 1: Het Ervaren van 'Weg van Onbeperkt Potentieel'
Stillness / Contemplation                                               
Stilte / Overpeinzing
Carefulness                                                                      
Zorgvuldigheid
Grounding / Anchoring - Abundance                         
Aarding / Verankering - Overvloed
Inescapable / Connecting                                              
Onontkoombaar / Verbindend
Cleansing                                                                         
Zuiverend
Clarifying / Targeting                                                     
Verhelderend / Richtend
Protecting                                                                         
Beschermend
Strengthening / Nourishing                                          
Versterkend / Voedzaam
Breathable                                                                        
Ademend
Filtering / Transition - Transformation                       
Filterend / Overgang - Transformatie
Inspiration / Innovation - Depth                                  
Inspiratie / Innovatie - Diepte
Authenticity                                                                    
Authenticiteit
17007 'Silhouette' (A series of 9)
the teaching                                        de lering
what was to learn                              dat wat te leren was
what had to be learned                    dat wat geleerd moest worden
what is learned                                  dat wat geleerd is
support                                               ondersteuning
application                                         toepassing
reminder                                             herinnering
essence                                                essentie
enchantment, attraction, depth       betovering, aantrekking, diepte
17006 'The World is not enough' (A series of 4)
more silhouettes               meer silhouetten
catching, absorbing         opvangen, absorberen
dry area                             droogvlak
drip area                           uitdruipvlak
outlines                             contouren
shapes game                    vlakkenspel
colour game                     kleurenspel
four elements                  vier elementen
17005 'Just wait a second' (A series of 12)
preparing                          voorbereiden
action - effect                    handeling - effect
simplicity - patience        eenvoud - geduld
discovery - applied          ontdekking - toegepast
completion - patience      afronding - geduld
just wait a second             just wait a second
17004 'Landscape' / 'Landschap' (A series of 7)
treeroots washed                        boomwortels gewassen
'wash-out' left its story              'wash-out' liet zijn verhaal achter
paperprint                                    papierafdruk
delicate                                          delikaat
fixated                                            gefixeerd
workeable                                      werkbaar
colour                                              kleur
subtle contrast                               subtiel contrast
landscape of forgotten worlds    landschap van vergeten werelden
17003/1+2        'Stillness and Change' / 'Stilte en Verandering'
forest, installation, glass                                               bos, installatie, glas  
reflection, mirroring, rebouncing                               reflectering, spiegeling, weerkaatsing
surprise, movement, change                                       verrassing, beweging, verandering
stillness, wonder, depth                                               stilte, verwondering, verdieping
translucent, shadow, silhouette                                  doorschijnend, schaduw, silhouet       
17002        'It started with this' / 'Hier begon het mee'
roots were exposed                                                 wortels lagen bloot  
roots waited to be picked up                                 wortels wachtten om opgeraapt te worden
once a month a visit                                                    een keer per maand bezoek
condensing, intensifying                                       condensering, intensivering     
brought to the light                                                   aan het licht gebracht    
upside down world                                               omgedraaide wereld       
accumulation, condensing                                   opstapeling, condensering       
intensification                                                        intensivering        
one, two, five                                                              een, twee, vijf         
presenting                                                               presentering        
drawing                                                                  tekening        
17001/1        'Silhouettes, Shadows and Outlinesbringing Insights of History, nr 1'
memories, now, the untold still to be told
presenting silhouettes of memory of Mamaku
presenting shadows of Bamboo, Rimu, Totara
presenting flowlines of linseedoil
presenting stains of shipping
presenting structure
before and after, cleaned up.
negative space creates positive space
17001/2 'Silhouettes, Shadows and Outlinesbringing Insights of History, nr 2'
unbleached cotton impregnated
silhouettes caught
outlines fixed
shadows highlighted
looking through layers
moving through dimentions
past
present
future
memories, now, the untold still to be told

© Natascha J.A. Rodenburg